<WELL Building Standardi huomioi ihmiset kiinteistöbisneksessä

WELL Building Standardi huomioi ihmiset kiinteistöbisneksessä
WELL Building Standardi muistuttaa oivallisesti rakennusalaa asiakasnäkökulmasta, rakennukset luodaan ihmisille. Sisätiloissa vietetään jopa 90 % ajasta, joten hyvinvoinnin kannalta on merkityksellistä millaisessa rakennetussa ympäristöissä olemme, tukeeko tila ja ympäristö hyvinvointiamme.

WELL Building Standardi on juuri oikeassa ajassa siinä mielessä, että nyt sen näkökohta voidaan ymmärtää selkeämmin kuin koskaan aiemmin, wellness ja ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi on ollut globaali megatrendi jo usean vuoden ajan.

Kiinteistö wellness monimutkaista?
Amerikkalaiseen malliin WELL Building Standardi on selkokielinen, jättäen asioita auki edelleen hankekohtaisesti ratkaistavaksi  suunnittelupöydälle sekä rakennushankkeeseen osallistuvien kesken. Suomalaisessa rakennusten suunnittelussa huomioon otettavissa ohjeissa on moni standardissa esiintyvä kohta jo mukana ja huomattavasti tarkemmilla spekseillä määriteltynä. Kokonaisuuden muodostamiseksi, miten rakennuksella on hyvinvointivaikutuksia ihmiseen ja miten näitä asioita voidaan hyödyntää konkreettisesti, amerikkalainen englanninkielinen standardi kannattaa kuitenkin ainakin selata läpi. Standardi löytyy googlaamalla ja sisäänkirjautumisella.

Mitä WELL Building Standardissa sitten huomioidaan?
WELL Building Standardi koostuu seitsemästä osa-alueesta: sisäilmasto (air), vesi (water), ravitsemus (nourishment), valo (light), kuntoilu ja liikkuminen (fitness), viihtyvyys (comfort) sekä ihmismieli (mind). Englanninkieliset termit ovat hyvä pitää vielä mukana, sillä ne kertovat ehkä paremmin aihealueen kokonaisuudesta kuin suomennokset. Näistä WELL Building Standardin kriteereistä noin kolmannes liittyy suoraan hyvän sisäilmaston käsitteeseen, sen kehittämiseen ja ylläpitoon. Lisäksi mukana on muitakin merkittävä määrä hyvinvointiin tähtääviä kokonaisuuksia kuten esimerkiksi arkkitehtoniset tekijät; miltä tila näyttää ja vaikuttaa, tilan akustinen kokemus, muut aistikokemukset kuten tilan tuoksut, tuoreus, elävyys, puhtaus, viihtyisyys sekä myös olennaisena osana käyttäjien mahdollisuuteen vaikuttaa työskentelytapoihin ja hyvien elintapojen valitsemiseen, esimerkiksi terveyttä edistävän ruoan tarjoaminen ravintolassa tai mahdollisuuteen olla, liikkua, levähtää, ”Fresh up.”

Standardin kehitystyössä on hyödynnetty eri osa-alueiden osaajia, mm. lääkäreitä, fyysikkoja, arkkitehtejä ja hyvinvoinnin puolestapuhujia. Standardin taustalla on mittava määrä tutkimustyötä. Standardia hallinnoi voittoa tavoittelematon ”International WELL Building Institute” (IWBI).

Mistä aloittaa, mitä huomioida?
Tilaajan tahtotila asian suhteen on tietysti ensimmäinen lähtökohta. Selkeät toiveet, mahdolliset vaatimukset sekä budjetti. Hinta ja laatu kävelevät tunnetusti käsi kädessä. Kun esimerkiksi WELL Building Standardin mukaisesti hyvinvointiin vaikuttavat äänitasot nousevat laitevalintojen suhteen yhdeksi kriteeriksi, on näiden hiljaisempien laitteiden hinta yleensä korkeampi kehittyneempien ominaisuuksiensa vuoksi. Voidaan siis sanoa, että maksamme teknisten ominaisuuksien lisäksi mm. hiljaisuudesta. Talotekniikan osalla budjettia nostamalla on mahdollista saada myös ihmisen kannalta parempia kiinteistöjä.

Ihmisten hyvinvointiin tähtäävissä kiinteistöissä tilaaja ja/tai käyttäjäorganisaatio ovat aivan keskeisessä roolissa onnistumisen kannalta. Mukana on hyvä olla käyttäjätaholta mahdollisimman laaja kokonaisotos, myös sieltä aivan hiljaisimmasta ja vaatimattomimmasta päästä, jotta myös heidän tarpeille saadaan tilat. Sieltä löytyy myös paljon hiljaista tietoa käytännön elämästä. Ikäjakaumakin on hyvä hajauttaa. Kuunnella ja katsella jopa lapsien ja nuorten toimintakulttuuria, he ovat työelämässä yllättävän nopeasti. Rakennusalan ammattilaisille käyttäjätahon kuunteleminen ja syvällinen ymmärtäminen on olennainen lähtökohta.

WELL – kiinteistö hankkeissa menestyvät henkilöt, joilla ymmärrys ja tahtotila hyvinvointia kohtaan on syvällistä tasoa. Tilaajan sekä käyttäjän aktiivinen rooli terveyttä ja hyvinvointia tukevan rakennetun ympäristön toteuttamisessa ja käytössä on keskeinen, sillä WELL – kiinteistöä kehitetään myös valmistumisen jälkeen muuttuvan maailman ja asiakastarpeiden mukaisesti.

LVI-suunnittelu merkittävässä roolissa WELL Building hankkeessa
Talotekniikka mielletään tekniseksi kokonaisuudeksi, mutta hyvinvoinnin ja terveyden kanssa siinä ollaan vahvasti tekemisissä. Sisäilmasto on standardin myötä selkeästi tuotu yhdeksi hyvinvoinnin tekijäksi. Sisäilmaston osalta WELL Building Standardissa kiinnitetään huomiota pitkälti samoihin asioihin kuin Sisäilmastoluokituksessa, mm. ilman laatuun, ilmanvaihdon tehokkuuteen, VOC-pitoisuuksien vähentämiseen, ilman suodatukseen, mikrobiongelmien estämiseen, rakentamisen aikaisten epäpuhtauksien leviämisen estämiseen, materiaaliturvallisuuteen ja kosteuden rakentamisen aikaiseen ja käytönaikaiseen hallintaan. Sisäilmastoluokituksessa näihin on jo selkeitä raja-arvoja, eli nollasta ei tarvitse aloittaa. WELL Building standardin sisäilmaan liittyvät kriteerit pystytäänkin jo nykyisellään toteuttamaan käyttämällä Sisäilmastoluokitusta ja noudattamalla Suomen rakennusmääräyksiä ja lakeja.

Suunnittelunäkökulman kääntäminen nykyistä enemmän käyttäjänäkökulmaan ja kokonaisvaltaiseen sisäympäristön kehittämiseen niin budjetin osalta kuin tilaajan, käyttäjän ja muiden suunnittelualojen kanssa enemmän risteileväksi luo tulevaisuudessa aivan uudenlaisia ratkaisuja myös LVI-suunnitelmiin.  Olemme mielellämme kehittämässä ja luomassa ihmisystävällisempiä ratkaisuja  hankkeissamme.

Kokonaisuuksien summa
Hyvinvointi kiinteistössä on kokonaisuuksien summa. Tästä kokonaisuudesta sisäilmasto on keskeisessä roolissa, toki kokonaisuudessa vain osa-alue. Talotekniikkaan satsaaminen nähdään nyt uudessa valossa, kun tiedetään sen myös vaikuttavan hyvinvointiimme. Kokonaisuudessaan hyvinvointia luo aikaa kestävä arkkitehtuuri ja ihmisen hyvinvointia muutenkin lisäävä rakennettu ympäristö niin aistikokemusten kautta, viherrakentamisen kuin tekniikan kanssa sulassa sovussa. Terve ja elinvoimainen elinympäristö vaatii monenlaista osaamista.

Hyvinvoinnilla vaikutuksia tuottavuuteen
WELL Building Standardi pyrkii parantamaan kiinteistön hyvinvointivaikutuksia käyttäjiin, ihmisiin. Hyvinvointivaikutuksilla ja viihtyisyydellä nähdään olevan suora vaikutus terveyteen ja sitä kautta myös työn tuottavuuteen. Kiinteistöihin ja ympäristöihin sijoittaminen palkitsee hyvinvoivilla ihmisillä. Hyvinvoiva ihminen luo parhaimmillaan luovasti, tehokkaasti ja hyvällä sykkeellä muillekin hyvää. Hyvinvointi luo hyvinvointia. Tässä ajassakin jo näkyvä, mutta rytinällä vastaan tuleva verkostoituva ja yhteiskehittävä ilmapiiri luo myös tarpeen uudenlaisille kiinteistöratkaisuille.

On aika alkaa luoda ratkaisuja ja päätöksiä myös siitä näkökohdasta, miten rakennettu ympäristö koetaan. Vietämme sisätiloissa yli 90 % ajastamme, on aika alkaa luoda siitä terveellinen, viihtyisä jopa elämyksellinen. Sellainen, jossa ihmisellä on luontaisesti hyvä olla.